АТТЕСТАЦИЯ

10 - 9 kyu

8 - 7 kyu

6 - 5 kyu

4 - 3 kyu

2 - 1 kyu

Kata